EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, A.S.
Emisné limity v zmysle integrovaného povolenia

B.1.1. Emisné limity pre KB A) Režim bez spaľovania biokalov
Režim spaľovanie biomasy, celulózovo - papierenských kalov, SOG a DNCG sú určené nasledujúce emisné limity, (spaľovacie zariadenie Z3):
Tabuľka č.8.a
PODMIENKY PLATNOSTI EL Štandardné stavové podmienky (teplota 0°C, tlak 101,352 kPa)
Emisný limit v zmysle integrovaného povolenia [mg/m3]
KOTOL NA BIOMASU TZL SO2* SO2** NOx CO TOC H2S
30 200 1700 300 250 50 10
* bez spaľovania SOG
** pri spaľovaní SOG

Emisné limity sa považujú za dodržané, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a) žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
b) najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za rok neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu,
c) žiadna priemerná hodnota SO2 za kalendárny mesiac, alebo žiadna priemerná hodnota SO2 za prevádzkový mesiac nie je vyššia ako 300 mg/m3, mimo režim spaľovania SOG a/alebo DNCG v kotle na biomasu. . Podmienky platnosti emisných limitov :
Emisné limity pre TOC, CO, TL, SO2, NOx platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0°C, tlaku 101, 352 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 6 % obj.
Emisný limit pre TRS platí pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0°C, tlaku 101, 352 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 11 % obj.

B) Režim so spaľovaním biokalov
Režim spoluspaľovania biomasy s biokalmi ( kalmi z SČOV Hrboltová), kedy zariadenie pracuje ako zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.
Pre spaľovanie biomasy s kalmi z SČOV Hrboltová, SOG, DNCG sa určujú emisné limity uvedené v tabuľke č.8.c) Tabuľka č.8.c)
PODMIENKY PLATNOSTI EL Štandardné stavové podmienky (teplota 0°C, tlak 101,352 kPa)
Emisný limit v zmysle integrovaného povolenia [mg/m3]
KOTOL NA BIOMASU TZL SO2* SO2** NOx CO TOC H2S
30 100 1500 300 100 10 10
* bez spaľovania SOG
** pri spaľovaní SOG

Emisné limity sa považujú za dodržané, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
a) žiadna validovaná denná priemerná hodnota TZL, SO2, NOx, TOC neprekročí hodnotu emisného limitu
b) EL pre CO:97 % hodnôt za rok neprekročí EL, uvedený ako denná priemerná hodnota. Podmienky platnosti emisných limitov :
Emisné limity pre TL,SO2, NOx platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0°C, tlaku 101, 352 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 6 % obj.
Emisný limit pre TRS platí pre koncentrácie prepočítané na vlhký plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0C, tlaku 101, 352 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 11 % obj.
Emisný limit pre TOC, CO platí pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach – teplote 0C, tlaku 101, 352 kPa a pre obsah kyslíka v odpadových plynoch 11 % obj