EMISIE

ONLINE MONITOROVANIE EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV MONDI SCP, A.S.
Emisné limity v zmysle integrovaného povolenia

PODMIENKY PLATNOSTI EL Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O2ref: 11% objemu
Emisný limit v zmysle integrovaného povolenia [mg/m3]
PEC NA VÁPNO TZL SO2 NOx H2S
30 300 1450 25
Emisné limity sa pri kontinuálnom meraní považujú za dodržané, ak z vyhodnotenia výsledkov meraní za skutočný čas prevádzky vyplynie, že v kalendárnom roku
1
žiadna validovaná polhodinová priemerná hodnota neprekročí 2-násobok hodnoty emisného limitu,
2
žiadna validovaná priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu,
3
najmenej 95 % zo všetkých validovaných polhodinových priemerných hodnôt za kalendárny mesiac neprekročí 1,2 - násobok hodnoty emisného limitu.
Validované priemerné hodnoty, sa určia z platných polhodinových priemerných hodnôt a z platných denných priemerných hodnôt po zohľadnení odôvodnenej hodnoty intervalu spoľahlivosti.